Over de Nieuwe kaart

WAAROM

Stel je eens voor hoe handig het zou zijn: één database met daarin alle informatie over geplande ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. In een oogopslag inzicht in welke plannen er zijn op het gebied van wonen, werken, water, natuur, infrastructuur.
Rijksadviseur Daan Zandbelt heeft het initiatief genomen om een database te ontwikkelen die
inzicht geeft in al deze plannen. Nederland staat de komende jaren voor omvangrijke opgaven op het gebied van energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking. Deze opgaven hebben grote impact op de beperkte ruimte in ons land. Daarnaast worden er steeds nieuwe plannen gemaakt: van woningbouw tot zonneweides en van transformatie van bedrijventerreinen tot de aanleg van nieuwe natuur. Een goed overzicht van al deze plannen op landelijk niveau en het stadium waarin zij zich bevinden ontbreekt.

De ‘oude’ Nieuwe Kaart
Tot 2010 bestond de Nieuwe Kaart van Nederland. Deze Nieuwe Kaart van Nederland was een landelijke database van geplande ruimtelijke ontwikkelingen en functionele veranderingen. Deze Kaart richtte zich op toekomstige ontwikkelingen; nieuwe plannen werden continu opgevraagd, gerealiseerde plannen verwijderd van de Nieuwe Kaart. In 2010 is het updaten van de Nieuwe Kaart gestopt omdat het toenmalig ministerie van VROM de enige geldschieter was en dat geld destijds niet meer op kon brengen.

Eerste stappen Nieuwe Kaart 2.0 

De afgelopen maanden zijn de eerste stappen gezet voor de Nieuwe kaart 2.0. Samen met
Provincie Zuid-Holland en RIGO zijn de reeds bestaande verschillende systemen voor woningbouwplanmonitoring samengevoegd in één kaart. Dit levert voor het eerst sinds 2010 weer een up-to-date landelijk beeld op van woningbouwplannen in Nederland. Maar de Nieuwe Kaart 2.0 heeft een breder doel dan alleen wonen. Alle geplande veranderingen in het ruimtegebruik horen hier een plek in te krijgen.

HOE WERKT HET 

Onderhoudsarm
De Nieuwe Kaart is een verzamelpunt van elders gegenereerde informatie. Veel digitale informatie over toekomstige geplande ruimtelijke ontwikkelingen is vaak al (versnipperd) beschikbaar.
Dit maakt dat voor de nieuwe Nieuwe Kaart geen nieuw landelijk inventarisatie-instrument  nodig is, maar dat deze gebruik kan maken van reeds bestaande (decentrale) bronnen. Beschikbaar voor meerdere viewers Technisch gezien gaat het om het opnemen van kaartlagen die te zien zijn in de viewer van de Nieuwe Kaart en (binnenkort) tevens als openbaar bestand beschikbaar gesteld worden. Deze kaartlagen kunnen tegelijkertijd ook opgenomen worden in andere systemen (binnenkort beschikbaar).

Gestandaardiseerde basisinformatie Woningbouwplanen
De woningbouwplannen worden door provincies jaarlijks geïnventariseerd bij de gemeenten en vaak gepubliceerd op provinciaal niveau. We steven er niet naar alle specifieke planinformatie die provincies verzamelen ook op te nemen in de landsdekkende viewer. Deze is immers ook per provincie verschillend. In de Nieuwe Kaart nemen we alleen selectie van  gestandaardiseerde basisinformatie op. Vooralsnog gaat het in de Nieuwe Kaart om de stand van zaken op een peildatum (minimaal jaarlijkse update). Wijzigingen
die door het jaar heen door (enkele) gemeenten worden ingevoerd in de provinciale systemen die dat toestaan, zijn dus niet altijd per direct te zien.

Witte vlekken woningbouwplannen
De eerste laag met woningbouwplannen is nog niet landsdekkend – veel van de plannen in de provincies en gemeentes die wel op de kaart staan zijn door de gemeente als ‘niet openbaar’ aangemerkt en daardoor nog niet te zien. En, misschien nog wel urgenter, nog niet alle provincies staan op de kaart.
We nodigen u uit om geen witte vlek op de kaart te blijven en uw plannenmonitor aan te sluiten op de Nieuwe Kaart. Daarmee draagt u bij aan de ontwikkeling van een landelijk beeld van ruimtelijke plannen ten behoeve van een meer integraal beleid en betere onderlinge afstemming tussen regio’s en Rijk.
De input voor de Nieuwe Kaart bestaat vooralsnog uit een aan te leveren gisbestand. Dus geen WMS service of services die hiermee vergelijkbaar zijn. Dit gisbestand wordt bewerkt en  opgenomen in de landsdekkende kaart die op haar beurt wel (binnenkort) beschikbaar komt als web service (ontsloten door ESRI).