terug naar alle bronnen

Woningbouwplannen

De gegevens zijn afkomstig van de betreffende gemeenten. Gemeenten zijn aangesloten op een monitoringssysteem. In huidige versie is gebruik gemaakt van de openbare gegevens uit de Planmonitor Wonen (provincie Friesland, Overijssel, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland) en Plancapaciteit.nl (provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam).

 

Gestandaardiseerde basisinformatie Woningbouwplanen

De woningbouwplannen worden door provincies jaarlijks geïnventariseerd bij de gemeenten en vaak gepubliceerd op provinciaal niveau. We steven er niet naar alle specifieke planinformatie die provincies verzamelen ook op te nemen in de landsdekkende viewer. Deze is immers ook per provincie verschillend. In de Nieuwe Kaart nemen we alleen selectie van gestandaardiseerde basisinformatie op. Vooralsnog gaat het in de Nieuwe Kaart om de stand van zaken op een peildatum (minimaal jaarlijkse update). Wijzigingen
die door het jaar heen door (enkele) gemeenten worden ingevoerd in de provinciale systemen die dat toestaan, zijn dus niet altijd per direct te zien.

 

Witte vlekken woningbouwplannen

De eerste laag met woningbouwplannen is nog niet landsdekkend – veel van de plannen in de provincies en gemeentes die wel op de kaart staan zijn door de gemeente als ‘niet openbaar’ aangemerkt en daardoor nog niet te zien. En, misschien nog wel urgenter, nog niet alle provincies staan op de kaart.
We nodigen u uit om geen witte vlek op de kaart te blijven en uw plannenmonitor aan te sluiten op de Nieuwe Kaart. Daarmee draagt u bij aan de ontwikkeling van een landelijk beeld van ruimtelijke plannen ten behoeve van een meer integraal beleid en betere onderlinge afstemming tussen regio’s en Rijk.
De input voor de Nieuwe Kaart bestaat vooralsnog uit een aan te leveren gisbestand. Dus geen WMS service of services die hiermee vergelijkbaar zijn. Dit gisbestand wordt bewerkt en opgenomen in de landsdekkende kaart die op haar beurt wel (binnenkort) beschikbaar komt als web service (ontsloten door ESRI).

 

Verantwoording

De stichting De Nieuwe Kaart van Nederland streeft er naar de plangegevens van zoveel mogelijk gemeenten op te nemen. Wij inventariseren deze plannen echter niet zelf bij gemeenten of planontwikkelaars. Via bestaande provinciale (of regionale) monitoringssystemen wordt de informatie jaarlijks gedeeld met de Stichting de Nieuwe Kaart van Nederland. Wij zijn dan ook niet hoofdverantwoordelijke voor de getoonde inhoudelijke informatie. Met inhoudelijke vragen over de plannen zelf dient u contact op te nemen met de betreffende gemeente.

 

Informatiedocument

Nog voor het lanceren van deze website publiceerden we ons initiatief in een beknopt informatiedocument. De informatie op de website is actueler, maar het document geeft nog een goed overzicht van ons initiatief. Bekijk het document.